» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته تذهیب )

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

رشته تحصيلي

اول

مرضيه اصغريان

جامع علمي‌كاربردي

اصفهان

فرش دستباف

دوم

رويا جمالي

شيراز

فارس

صنايع دستي

سوم

حافظ وطني

شيراز

فارس

برق ـ الكترونيك

83/05/27