» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته نقاشی )

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

رشته تحصيلي

اول

لاله خمسه‌اي

تهران

تهران

نقاشي

دوم

طاسين كريمي‌عواطفي

هنر

تهران

تصوير‌سازي

سوم

مير‌مهدي سيدي

اردبيل

اردبيل

 -

83/05/27