» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته قرائت تحقیق )

رتبه

نام نام خانوادگي

دانشگاه

نفر اول

حميد شاكر نژاد

جامع علمي كاربردي

نفر دوم

محمد فلاح پور

گيلان

نفر سوم

نقي عاليشاه

آزاد اسلامي قائمشهر

مصطفي صولتي

علوم پزشكي اروميه

83/05/27