» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته تفسیر)

رتبه

نام نام خانوادگي

دانشگاه

نفر اول

مريم حقي

اصفهان

نفر دوم

فاطمه غلامي

يزد

نفر سوم

مجتبيمنتظري

امام صادق(ع)

نفرچهارم

مريم شاد افزا

علوم پزشكي

نفرپنجم

سيده مونا صالحي

علوم پزشكي ايران

83/05/27