» » » » » برگزیدگان هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران و برادران ( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
 رتبه
1

 مریم محمد رضا پور

 اراک

 اول
2

 صغری فتوت 

 خلیج فارس(بوشهر)

 دوم
3

فاطمه بدیلی

علوم پزشکی اردبیل 

سوم
4
 کبری انامی
علوم پزشکی اردبیل
چهارم
5
میراحمد میرهاشمی اسفهلان
 تبریز
پنجم

82/05/6