» » » » » برگزیدگان بخش جنبی هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور- خواهران و برادران-(رشته مقاله نویسی )

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

ابوالفضل حری

-

 اول

لیلا السادات مروجی و شیرزاد غیاثی در رشته مقاله نویسی قابل تقدیر شدند.

81/05/14