» » » » » برگزیدگان هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران و برادران-( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

مدینه زیبایی

کردستان

 اول
2

حسین یوسفی

گلستان

 دوم
3

اعظم شمس الدّدینی

تهران
سوم

81/05/14