» » » » » برگزیدگان هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران و برادران-( رشته تفسیر)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

اعظم نوروزی

-

 اول
2

زینب جعفری اژثر

علوم قرآنی یزد

 دوم
3

سید محمد حسین حسام زاده حجازی

-
سوم

81/05/14