» » » » » برگزیدگان هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران ( رشته قرائت ترتیل )