» » » » » برگزیدگان هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-برادران-( رشته قرائت ترتیل)