» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران-( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

مهدي نیري

علم و صنعت ایران
 اول
2

عليرضا فضائلي

همدان

 دوم
3

سيد اصغر اصغري

شهید مطهری تهران
سوم

79/02/18