» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته حفظ 20جزء)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

سوده غفوري فرد

ع پ تهران
 اول
2

فهيمه سجادي

آزاد اسلامی تهران

 دوم
3

مريم زينعلي

صنعتی شریف
سوم

79/02/18