» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران -( رشته حفظ یک جزء)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

حجيه بسطامي

امام خمینی قزوین
 اول
2

طيبه روستایی

ع پ شیراز

 دوم
3

مريم كابوسي

ع پ مشهد
سوم

79/02/18