» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران -( رشته قرائت ترتیل)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

عبد الرضا شاكري

امام صادق (ع)
 اول
2

حسن حاضر

گیلان

 دوم
3

ابوالفضل چمني

باهنر کرمان
سوم

97/04/9