» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته تفسیر)