» » برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته حفظ مفهومی)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
مهدي احمدي
شهید بهشتی
اول
2
محمد رضا سليمانيان
فردوسی مشهد
دوم
3
 ولي ا... عرب مختاري
 علوم اقتصادی تهران
سوم

96/10/12