امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

گزارش تصویری

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه و آغاز دوره طرح منطقه ای دانشجو متدبر قرآن کریم
گزارش تصویری ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
گزارش تصویری پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان
گزارش تصویری چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان
گزارش تصویری دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری اولين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری بیستمین جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری نوزدهمین جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری هجدهمين جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور
گزارش تصویری دهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران
گزارش تصویری پنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن
گزارش تصویری دومين جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور
گزارش تصویری اولین دوره مسابقات قرآن خواهران دانشجو