برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت تحقیق)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
546
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت ترتیل)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
547
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ کل)
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
548
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 5جزء )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
549
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 10 جزء )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
550
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 20 جزء )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
551
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته دعاخوانی )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
552
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته ترجمه و تفسیر )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
553
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته آشنایی با احادیث اهل بیت)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
601
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته آشنایی با سیره معصومین)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
602
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور( رشته حفظ موضوعی قرآن کریم)
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
603
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور( رشته مفاهیم صحیفه سجادیه)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
604
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور( رشته مفاهیم نهج البلاغه)
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
605