برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته قرائت تحقیق)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
535
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته قرائت ترتیل)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
536
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ کل )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
537
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 5جزء )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
538
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 10 جزء )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
539
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 20 جزء )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
540
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته تواشیح )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
541
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته اذان)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
542
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته دعاخوانی)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
543
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران و برادران ( رشته آیین سخنوری )
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
544
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت تحقیق)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
546
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت ترتیل)
زمان:  20 لغابت 23 ابان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
547
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ کل)
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
548
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 5جزء )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
549
برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 10 جزء )
زمان:  20 لغابت 23 آبان ماه 1395
مکان: دانشگاه فرهنگیان . مشهد مقدس
550