برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته سبک زندگی ایرانی اسلامی )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
718
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته پرسمان معارفی )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
717
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته احکام )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
716
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
711
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با احادیث اهل بیت )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
710
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
715
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
714
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته حفظ موضوعی قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
713
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
712
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته دعا و مناجات خوانی )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
709
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ کل قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
708
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
707
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
706
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
705
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته قرائت ترتیل)
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
704