برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته حفظ سور)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
154
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته حفظ سه جزء)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
153
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته حفظ یک جزء)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
152
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته قرائت تحقیق)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
151
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته ترتیل)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
150
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته نهج البلاغه)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
149
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته صحیفه سجادیه)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
148
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته مفاهیم و پژوهش)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
147
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته حفظ مفهومی)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
146
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته حفظ سور)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
145
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته حفظ سه جزء)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
144
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته حفظ یک جزء)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
143
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته قرائت تحقیق)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
142
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته ترتیل)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
141
برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته نهج البلاغه)
زمان: 14 لغایت17 ارديبهشت ماه 1376
مکان: دانشگاه مشهد
140