امروز: سه شنبه، 6 آبان 1399

گزارش تصویری

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

گزارش تصویری جشنواره ملی ملکوت
گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه «جامعه قرآنی؛ بصيرت، فرصت‌ها و آسيب‌ها»
گزارش تصویری چهارمين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان ايران
گزارش تصویری سومين فراخوان ديدگاه هاي مديريتي سوره هاي قرآن کريم
گزارش تصویری نخستین جشنواره قرآني معراج ويژه جهاد گران دانشگاهي
گزارش تصویری سومین جشنواره ملي مطالعات قرآنی دانشجویان ایران
گزارش تصویری هشتمين جشنواره ملّي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران و چهارمین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران
گزارش تصویری بیست و سومین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران
گزارش تصویری بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
گزارش تصویری بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
گزارش تصویری بیستمین جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری نوزدهمین جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری هجدهمين جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
گزارش تصویری هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور