هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور
زمان :14-16 مرداد ماه 1381
مکان :دانشگاه تهران
شانزدهمين جشنواره قرآن دانشجویان
زمان :23 لغایت 25 تيرماه 1380
مکان :دانشگاه شهيد باهنر کرمان
پانزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن دانشجویان
زمان :18 لغایت21 ارديبهشت ماه 1379
مکان :دانشکده پزشکي دانشگاه مشهد
چهاردهمین دوره مسابقات سراسري قرآن دانشجویان
 زمان :19 لغایت 22 ارديبهشت ماه 1378
مکان :دانشگاه تهران
سيزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :23-24 ارديبهشت ماه 1377
مکان :دانشگاه شيراز
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :14 لغایت 17 ارديبهشت ماه 1376
مکان :دانشگاه مشهد
يازدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :4 لغایت 6 خرداد ماه 1375
مکان :دانشگاه تبريز
دهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :4 لغایت 7 ارديبهشت ماه 1374
مکان :دانشگاه علوم پزشکي ايران
نهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :6 -8 ارديبهشت ماه 1373
مکان :دانشگاه فردوسي مشهد

هشتمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :29-30 بهمن ماه 1371
مکان :دانشگاه بابلسر
هفتمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(10-13 اسفند ماه 1370 )
مکان :دانشگاه فردوسي مشهد
ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(18-20 ارديبهشت ماه 1370- برادران) -(27-29 بهمن ماه 1370- خواهران)
مکان :( دانشگاه صنعتی شريف-خواهران) -(دانشگاه گيلان - برادران)   
چهارمین دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(16-18 اسفند ماه 1367- برادران)-(25-27 آذر ماه 1368-خواهران)
مکان :(دانشگاه شهيد چمران اهواز- برادران)-(دانشگاه تبريز -خواهران) 
سومين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(برادران:9-11 اسفند ماه 1366)-(خواهران :10-12اسفند ماه 1367)
مکان :(برادران-دانشگاه تربيت معلم )-(خواهران-دانشسراي عالي زاهدان)
دومين جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور
زمان :(آبان ماه 1365- برادران) (5- 7 ديماه - خواهران)
مکان :(دانشگاه اصفهان- برادران)- (دانشگاه علوم پزشکي ايران- خواهران)