نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
زمان :27 لغایت 29 مرداد ماه 1383
مکان :تهران
35
هجدهمين جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور
زمان:6 لغایت9 مرداد ماه 1382
مکان: دانشگاه شهر کرد
34
هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور
زمان :14-16 مرداد ماه 1381
مکان :دانشگاه تهران
33
شانزدهمين جشنواره قرآن دانشجویان
زمان :23 لغایت 25 تيرماه 1380
مکان :دانشگاه شهيد باهنر کرمان
32
پانزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن دانشجویان
زمان :18 لغایت21 ارديبهشت ماه 1379
مکان :دانشکده پزشکي دانشگاه مشهد
31
چهاردهمین دوره مسابقات سراسري قرآن دانشجویان
 زمان :19 لغایت 22 ارديبهشت ماه 1378
مکان :دانشگاه تهران
30
سيزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :23-24 ارديبهشت ماه 1377
مکان :دانشگاه شيراز
29
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :14 لغایت 17 ارديبهشت ماه 1376
مکان :دانشگاه مشهد
28
يازدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :4 لغایت 6 خرداد ماه 1375
مکان :دانشگاه تبريز
27
دهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :4 لغایت 7 ارديبهشت ماه 1374
مکان :دانشگاه علوم پزشکي ايران
26
نهمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :6 -8 ارديبهشت ماه 1373
مکان :دانشگاه فردوسي مشهد

25
هشتمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :29-30 بهمن ماه 1371
مکان :دانشگاه بابلسر
24
هفتمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(10-13 اسفند ماه 1370 )
مکان :دانشگاه فردوسي مشهد
23
ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(18-20 ارديبهشت ماه 1370- برادران) -(27-29 بهمن ماه 1370- خواهران)
مکان :( دانشگاه صنعتی شريف-خواهران) -(دانشگاه گيلان - برادران)   
22
چهارمین دوره مسابقات سراسري قرآن
زمان :(16-18 اسفند ماه 1367- برادران)-(25-27 آذر ماه 1368-خواهران)
مکان :(دانشگاه شهيد چمران اهواز- برادران)-(دانشگاه تبريز -خواهران) 
20